Official Airframe Names

From China Military Database

The following table is a list of Chinese military aircraft models with their official Chinese names and English translations.

Aircraft Model Chinese Name Pinyin romanization English Translation
J-20 威龍 wēi lóng Mighty Dragon
J-16 潜龍 qián lóng Lurking Dragon
J-10 猛龍 měng lóng Fierce Dragon
J-11 應龍 yīng lóng Responsive Dragon
FC-1(JF-17) 梟龍 xiāo lóng Fierce Dragon (several other interpretations possible)
FC-31 鹘鹰 gǔ yīng Gyrfalcon
J-15 飛鯊 fēi shā Flying Shark
H-6K 戰神 zhàn shén God of War
H-6N 雷神 léi shén God of Thunder
JH-7 飛豹 fēi bào Flying Leopard
Y-20 鯤鵬 kūn péng Kunpeng
Y-9 麒鵬 qí péng Kirin Peng
Y-8 鴻鵬 hóng péng Swan Peng
KJ-500 千里眼‐500 qiān lǐ yǎn ‐500 Allseer-500
Y-9 AWACS 海鵰‐9 hǎi diāo ‐9 Erne-9
Y-9 EW 雷電‐9 léi diàn ‐9 Lightning-9
Z-20 神鵰-20 shén diāo -20 Condor-20
Z-8 神鵰-8 shén diāo -8 Condor-8
Z-9 神鵰-9 shén diāo -9 Condor-9
Z-11 神鵰-11 shén diāo -11 Condor-11
Z-10 霹靂火‐10 pī lì huǒ ‐10 Thunderbolt-10
Z-19 霹靂火‐19 pī lì huǒ ‐19 Thunderbolt-19
L15 獵鷹 liè yīng Preying Eagle
FTC-2000(JL-9) 山鷹 shān yīng Mountain Eagle
K8 雄鷹 xióng yīng Mighty Eagle
CJ‐6 雛鷹 chú yīng Nascent Eagle